Har Ingås utveckling som kommun stagnerat?

Kirjoituksia

Med planering skapar man framtid och fortsatt utveckling, så som man även i Ingå borde göra helt i enlighet med den utvecklingsstrategi som godkändes under förra fullmäktigeperioden och som alltjämt är i kraft. Utvecklingsområden enligt strategin är Ingå centrum och därifrån via Torp-området riktningen mot Ingå station samt Täkter och Degerby -områden. Jag var nyligen till kommunkontoret för att titta på centrums planförslag. Där finns väldigt lite tillbyggande. Varför framskrider inte utvecklingen av kommuncentret? I valpaneler före kommunvalet talade alla gruppers kandidater för utvecklandet av kommunen och kommuncentret. Majoritetens beslut i år betyder att man inte bygger kommunalteknik till Westerbergs nya småhusområd väster om centrum. I fullmäktiges budgetsammanträde var det bara den socialdemokratiska gruppen som såg att denna fråga var viktig. Vår granne Sjundeå har julrea för tomter i kommuncentret. Varför vill inte Ingå sälja egnahemstomter ens åt egna innevånare, varför inte till dem som skulle vara villiga att flytta hit? Planeringen av de andra ovannämnda byar har också stoppat helt under året, varför?

Läget för elever i Merituuli-skolan är helt öppet. Var skall de fortsätta skolgången kommande höst? Blir reparationen av skolan färdig då eller vad ämnar man göra? Vårt förslag var att bygga en ny modulbyggnad i närheten av Kyrkfjärdens skola. Man skulle nå synergifördelar i användningen av några utrymmen. Motsvarande lösningar finns att hitta t.ex. i Esbo och Lojo. Enligt den föredragande tjänstemannen vill man inte ha en sådan ”fattigmannalösning” i Ingå!? Lösningen skulle dock gå att genomföra snabbt bara besluten vore fattade. Och konstruktionen skulle bjuda på möjligheter att anpassa i olika behov i framtiden. Vi litar inte på att budgeten på 1 m€ som är reserverad för reparationen av Merituuli-skolan kommer att hålla. Förra reparationen som blev färdig 2008 kostade 4 m€. Hur är det möjligt att det skulle bli bara en fjärde del nu, medräknat alla fel som gjordes under förra reparationen? Får kommunen ersättning av dem?

Ingå kommunfullmäktige diskuterade ivrigt om utlåtandet som varje kommun måste ge till statsrådet gällande den geografiska riktningen om möjliga framtida kommunsamman-

slagningsförhandlingar. Jag upplever dock att framskridandet av social- och hälsovårds-

reformen är mer aktuell. Bevarandet av social- och hälsovårdstjänster som närtjänster för kommuninnevånarna är synnerligen viktigt. Servicen räddas inte via kommunsamman-

slagningar, tvärtom. I grannkommuner finns det exempel på kommunsammanslagningar och försvinnande av närtjänster. Därför anser jag att Ingå bra kan fortsätta som själv-

ständig kommun och vara med som en del av större social- och hälsovårdens samarbets-

område, som väl kunde omfatta hela Västra Nyland från Hangö till Högfors Ingå och Sjundeå medräknade. Vi har gode erfarenheter om LOST-samarbetet. Man kunde bevara båda sjukhusen på området. Samarbetet mellan dem skulle också garantera bägge

språkgruppernas möjlighet till service på eget modersmål. Bevarandet av HNS är dock synnerligen viktigt och en förutsättning för att servicenivån och sjukvården kan bevaras på

samma höga nivå som offentlig sjukvård som för nuvarande. Det är viktigt sett även i riksperspektiv.

 

Ingå  8.12.2013

Soile Gustafsson

ordf. i soc.dem. fullmäktigegrupp